Vattenbyggnad

Vattenbyggnadsarbeten

 

Sundom skärgård är med sin natur och närhet till bebyggelse en eftertraktat plats för rekreation. Samtidigt förändras skärgården på grund av bland annat landhöjning och sedimentering från nedbrutet organiskt material. Att bevara skärgården i det skick den är idag är därför en omöjlighet och naturen måste få ha sin naturliga förändring. Vissa åtgärder kan dock vara nödvändiga för att människan skall kunna samverka med naturen. Sundom delägarlag uppmuntrar och utför själv årligen vattenbyggnadsarbeten som:

 

  • Förbättrar vattenkvalit och vattengenomströmning
  • Bibehåller och förbättrar fiskens lekområden
  • Tryggar befintliga farleder och hamnar
  • Främjar möjligheterna tillfriluftsliv och fiske
  • Bevarar och förbättrar villalivet i Sundom skärgård
  • Inte skadar fredningsområden för fiske fåglar eller natur 

 

 Arbeten som utförs i vattendrag lyder under lagstiftningen i Vattenlagen 587/2011.

 

 

Muddring och slåtter

 

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde och dessa skall alltid anmälas till NTM-centralen. Maskinell klippning av vass (bortsett från trimning) samt byggande av mindre sten- eller jordpirar skall också anmälas.

  • Muddringsåtgärder ska alltid planeras och genomföras omsorgsfullt så att eventuella miljöolägenheter och granntvister kan undvikas. Den som genomför muddringen svarar för projektets lagenlighet och uppkomna negativa konsekvenser. I syfte att undvika problem och tvister är det bra att diskutera och avtala om projektet med de närmaste grannarna.
  • Muddringsanmälan görs till NTM-centralen i Södra Österbotten. Mer information gällande muddringsärenden hittas på miljöförvaltningens sidor för Anmälan om muddring och slåtter 
  • Deponeringen av muddringsmassorna skall skötas på ett sätt som säkerställer att massorna inte rinner tuillbaka ut i vattendraget. Detta kan exempelvis göras genom att valla in massorna med stenmorän och skyddsduk mot vattendraget. Vid behov skall massorna även kalkas.

 

 

Sprängning av undervattensberg utgör inte muddring, och en sprängning kan kräva ett tillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV). Också åtgärder som ändrar vattenområdets strandlinje samt byggande av större stenpirar kan kräva vattenrättsligt tillstånd. Mer information vid förfarandet  för vattenrättsliga tillstånd hittas på Regionförvaltningsverkets hemsidor

 

Anmälnings- och tillståndsplikt 

 

För muddringar som utförs på, eller där muddringsmassorna uppläggs på Sundom delägarlags områden skall det begäras skriftligt tillstånd av delägarlaget innan ärendet behandlas vid NTM-centralen. Anmälan kan sändas per epost till sude@sundom.fi eller genom att fylla i formuläret Muddringsärenden. För behandling och övervakning upptas en avgift på 150 € per mudddringsanmälan. Avgiften faktureras efter att ärendet behandlats vid NTM-centralen.

 

Vattenbyggnadsarbeten